Press Release Details

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alimak Group AB den 2 september 2022

09/02/2022

Alimak Group AB (publ) höll under fredagen den 2 september 2022 en extra bolagsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman, som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning genom att öka gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget. Genom beslutet har gränserna för bolagets aktiekapital ökat från lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor, till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Genom beslutet har även gränserna för antalet aktier i bolaget ökat från lägst 33 000 000 aktier och högst 132 000 000 aktier, till lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska inte kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 2 500 000 000 kronor. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontant betalning.

___________

För mer information, vänligen kontakta:                       

Thomas Hendel, Chief Financial Officer, thomas.hendel@alimakgroup.com

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com