Press Release Details

Alimak Group kallar till extra bolagsstämma

08/02/2022

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2022. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Alimak Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 2 september 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom poströstning vill delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 augusti 2022, och
 • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 1 september 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 29 augusti 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, jämte eventuella bilagor, måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 september 2022. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Alimak Group AB (publ), ”Extra Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

För allmänna frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Val av justerare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Johan Menckel och Øystein Dalby eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

Bolagsordningens § 4 föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse: ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.”

Bolagsordningens § 5 föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 33 000 000 och högst 132 000 000.”

Föreslagen ny lydelse: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att , vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska inte kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 2 500 000 000 kronor. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission med kontant betalning.

Skälet till förslaget är att möjliggöra och skapa flexibilitet för dels optimering av bolagets kapitalstruktur, dels strategiska initiativ.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com, samt hos bolaget på Blekholmstorget 30 i Stockholm, senast från och med fredagen den 12 augusti 2022. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på Blekholmstorget 30 i Stockholm från och med tisdagen den 30 augusti 2022. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 54 157 861 aktier vilket motsvarar totalt 54 157 861 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 742 611 egna aktier.

UPPLYSNINGAR
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Alimak Group AB (publ). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Cristine Conte med adressen Alimak Group AB, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm eller med e-post till cristine.conte@alimakgroup.com senast tisdagen den 23 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Blekholmstorget 30 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com, senast söndagen den 28 augusti 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

Stockholm i augusti 2022

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:                       

Thomas Hendel, Chief Financial Officer, thomas.hendel@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com